Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Buletin informativ

ANUNT DEMARARE PROCEDURA CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN
ANUNT DEMARARE PROCEDURA CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN

Buletin informativ


a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Dobrovat:

Constituţia României;

Legea 215/2001 - republicată privind administraţia publică locală;

Legea 195/2006 Legea - cadru a descentralizării;

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Legea 51/2006 - republicată privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Legea 188/1999 - republicată privind statutul funcţionarilor publici;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii;

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea 227/2015 - Codul fiscal;

Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală;

Legea 61/1991 - republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

Legea 18/1991 - republicată, Legea fondului funciar;

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii și justiţiei, precum și unele măsuri adiacente;

Legea 416/2001, modificată si completată, privind venitul minim garantat;

Legea 448/2006 - republicată privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Legea 50/1991 - republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea 38/2003 - modificată și completată, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Legea 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea l6/1996 - a Arhivelor Naţionale;

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiior publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea corupţiei;

Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcţionare a consiliilor locale;

Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

OG 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 416/2001, modificată și completată, privind venitul minim garantat;

Legea 448/2006 - republicată privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Legea asistenţei sociale - nr. 292/2011;

Legea 17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

Legea 272/2004, republicată, privind protecţia și promovarea drepturilor copilului;

Legea 61/1993, republicată, alocaţia de stat pentru copii;

Legea 277/20l0, republicată, privind alocaţia pentru sustinerea familiei;

OUG 148/2005, actualizată, privind susţinerea familiei în vederea creșterii copilului;

Hotărâri ale Consiliului Local Dobrovat

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor Primăriei Comunei Dobrovat:
- Organigrama instituţiei;
- Regulamentul de organizare și funcţionare;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Codul etic de integritate al funcţionarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Dobrovat.

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Dobrovat și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Conducerea Primăriei Comunei Dobrovat:

- Primar
- Viceprimar
- Secretar
Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

d) Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Dobrovat:

Denumire: Primăria Comunei Dobrovat
Sediu:
Telefon/Fax:
E-mail:
Web: www.comunadobrovat.ro

e) Audienţe:

Program de funcţionare:
De luni până vineri, între orele 8:00 si 16:00.

Program audienţe:

Primar - : Luni, între orele 9:00 și 11:00
Viceprimar - : Marţi, între orele 9:00 și 11:00
Secretar - : Zilnic

f) Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil:

Bugetul local
Execuţia bugetară

g) Programele și strategiile Primăriei Comunei Dobrovat

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A Comunei Dobrovat 2014 - 2020

h) Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista cuprinzând informaţiile de interes public care se comunică din oficiu:

• Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Dobrovat;

• Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe

• Anunţurile privind concursurile organizate în cadrul Primăriei Comunei Dobrovat;

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

• Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Dobrovat respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

• Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;

• Programele și strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;

• Modalitatea de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public;

Lista cuprinzând documentele de interes public produse/gestionate, potrivit legii:

• Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Dobrovat;
• Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul Comunei Dobrovat;
• Componenţa nominală a Consiliului Local al Comunei Dobrovat, inclusiv apartenenţa politică;
• Raport periodic de activitate al primarului Comunei Dobrovat privind starea economică și socială a comunei, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum și de viceprimar;
• Informaţii privind activitatea cultural - sportivă desfășurată pe teritoriul comunei;
• Ofertele de vânzare ale terenurilor agricole situate în extravilanul Comunei Dobrovat;
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii si aplica sancţiuni;
• Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii și aplica sancţiuni în domenii de activitate;
• Propuneri de cetăţeni;
• Acorduri;
• Adeverinţe;
• Contracte de concesiune, închiriere;
• Lista cu beneficiarii Legii 15/2003;
• Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie și amplasamentele cu mobilier stradal și construcţii provizorii;
• Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate;
• Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
• Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
• Activităţile și locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
• Dosarele achiziţiilor publice de bunuri, servicii și lucrări, exclusiv documentele care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziţii publice atribuite;
• Informaţii privind modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate în cadrul Primariei Comunei Dobrovat;
• Informaţii privind lucrările tehnico - edilitare executate pe raza Comunei Dobrovat;
• Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
• Informaţii privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilităţilor fiscale, precum și informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele și taxele locale;
• Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al veniturilor bugetare, contul de execuţie al cheltuielilor bugetare;
• Situaţia cu plăţi zilnice;
• Darea de seamă contabilă anuală;
• Lista cu autorizaţiile de funcţionare eliberate pentru persoane fizice și asociaţii familiale;
• Lista cu persoanele juridice care au obţinut "Acordul unic de funcţionare";
• Lista cu taximetriștii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
• Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător;
• Publicaţiile de vânzare pentru bunuri mobile și imobile, transmise de către executorii judecatorești;
• Informaţii despre programele cu finanţare externă;
• Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară și străinătate;
• Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din străinatate;
• Lista beneficiarilor venitului minim garantat;
• Listă beneficiari ajutoare de urgenţă;
• Evidenţa dosarelor asistenţilor penali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizaţie lunară;
• Evidenţa dosarelor de alocaţie de susţinere și a beneficiarilor de ajutor pentru încalzirea locuinţei;
• Lista beneficiarilor de prestaţii sociale;
• Raport activitate Legea 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Raport activitate Lg.52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică;

j) Modalităţile de contestare a deciziei Primăriei Comunei Dobrovat în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Art. 21 din Legea 544/2001
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei și va conţine atât informaţiile de interes pubiic solicitate iniţial, cât și menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă și sunt scutite de taxă de timbru.